Количка

0 артикула

Категории

Условия игра Tamaris

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА

„ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ С TAMARIS И PUNTO!”


I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Играта „ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ С TAMARIS И PUNTO!”, наричана по-нататък Играта, се организира и провежда от „Алфа Консулт 2010“ ЕООД, ЕИК: 201289403 адрес: гр. София, ул. проф. Иван Георгов 3А тел. за контакт 070020323 / 0885878882, наричано по-нататък „Организатор”. 

1.2. Играта се провежда съгласно описаните по-долу Правила, наречени още „Официални правила”. 

II. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

3.1. Играта е отворена за участие на всички пълнолетни физически лица. Непълнолетни лица (лица на възраст между 14 и 18 г.) могат да участват със съгласието на техните родители или попечители. Необходимо е участниците да са живеещи на територията на Република България.

IV. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

4.1. Играта стартира в 00.00 ч. на 05.10.2020 г. и продължава до 23.59 ч. на 18.10.2020 г. 

V. НАГРАДИ

5.1 Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са (брой/вид награди):

  • 3 бр./ чифт обувки Tamaris - по избор от наличните към момента на осребряване на печалбата в магазините и сайта на организатора;
  • 5 бр./ ваучер за 20% отсъпка за обувки Tamaris - по избор от наличните към момента на осребряване на печалбата в магазините и сайта на организатора. Отстъпката от ваучера не се комбинира с други отстъпки.

5.2. Всеки участник може да спечели само една награда.

5.3. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.

VI. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА И СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Желаещите да участват в Играта трябва, не по-късно от 18.10.2020:

- Да изберат на сайта punto.bg произволен модел обувки с марка Tamaris  и да го „харесат“ с натискането на бутона “LIKE” под снимката на самия продукт и

- Да добавят снимка на избрания модел като коментар под поста за настоящата игра във фейсбук страницата на PUNTO.

6.2. За участието в играта не се изисква покупка.

6.3. Печелившите в Играта ще бъдат изтеглени измежду всички участници в срок от 5 работни дни след приключване на Играта. За всеки вид награда ще бъдат изтеглени и по двама резервни печеливши, в случай, че основните печеливши се откажат или не потърсят наградата си в срока, посочен в т. 6.5.

За тегленето на наградите ще бъде съставен протокол, в който ще бъдат посочени имената на изтеглените печеливши участници за всяка една от наградите, имената на резервните печеливши за всяка една от наградите.

6.4. Печелившите в Играта ще бъдат обявени на FB/интернет страницата на магазини за обувки Punto на адрес: www.punto.bgкакто и ще бъдат уведомени чрез персонално съобщение в срок до 7 работни дни от приключване на Играта. 

6.5. Печелившите следва в срок до 14 дни след обявяването да потвърдят самоличността си, както и желанието си за начина, по който искат да получат своите награди.Родител или попечител на Участник може да получи наградата след предоставяне на документ за самоличност и акт за раждане на Участника.

6.6. Наградите могат да бъдат получени само на територията на България, по един от двата възможни начина:

  • в избран от печелившия участник магазин на PUNTO, или 
  • изпратени по куриер (ЕКОНТ), с обратна разписка, по предварително уточнен от печелившия адрес.

6.7. При непотвърдена/непотърсена в срока по т. 6.5. награда, Печелившият губи правото си да я получи. В този случай Организаторът се обръща към резервен печеливш от изтеглените съгласно т. 6.3.

6.8. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

7.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.

VIII. СПОРОВЕ

8.1. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата на компетентните органи.

IX. ПУБЛИЧНОСТ

9.1. С участието в тази Игра участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена, както и допълнително предоставени от тях други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в рекламни аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да влязат с тях в контакт по време и във връзка с Играта.

X. СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ

10.1 Участвайки в тази Игра, участниците приемат да спазват настоящите Официални Правила.

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

11.1. Организаторът спазва всички приложими, съглaсно Българското законодателство, норми за защита на личните данни.

11.2. Всеки участник има право да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Организатора на имейл адрес info@punto.bg

11.3Участниците имат и следните права:

- право да изискат от Организатора корекция, заличаване или блокиране на личните им данни, както и да изискват от Организатора да уведоми третите лица, на които са разкрили личните им данни, за всяко такова коригиране, заличаване или блокиране на личните им данни, освен ако това е невъзможно или изисква прекомерни усилия; 

- право да бъдат уведомени преди личните им данни да бъдат разкрити за първи път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, както и да им бъде предоставена възможност да възразят срещу такова разкриване или използване;

- право по всяко време да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг. 

11.4. Организаторът може да обработва личните данни на Участниците и за целите на изпълнение на законовите му задължения, както и за целите на защита на законните му права и интереси или тези на свързани с него лица или на други Участници.

11.5. Организаторът се задължава да обработва личните данни, предоставени от Участниците в Играта, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и единствено с цел и по повод провеждане на Играта.

XII. ОТГОВОРНОСТ

12.1. Организаторът не носи отговорност за евентуално причинени на Участниците в Играта вреди във връзка с участието им в Играта, освен ако тези вреди са причинени от Организатора умишлено или при проявена груба небрежност. 

12.2. Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от Организатора причини, включително, но не само, настъпила повреда на наградата. 

12.3. Организаторът не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след раздаване на наградите. 

12.4. Организаторът не носи отговорност за последиците от предоставянето на неверни данни за участие в Играта или за получаването или използването на наградата. 

XIII.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. Официалните правила се публикуват на www.punto.bg и ще бъдат достъпни за целия период на Играта.  

13.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила при спазване на приложимото право, след предварителното уведомяване на Участниците по законоустановения ред. Промените влизат в сила след публикуването им на www.punto.bg.

13.3. В случаите неуредени в настоящите Официални правила се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Откъде научихте за punto.bg

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ