плати с карта - безплатна доставка

ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА  ИГРАТА

"СЕГА Е МОМЕНТА!"

 

 

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Играта „Сега е момента!”, наричана по-нататък Играта, се организира и провежда от „Алфа Консулт 2010“ ЕООД, ЕИК: 201289403 адрес: гр. София, ул. проф. Иван Георгов 3А тел. за контакт 070020323 / 0885878882, наричано по-нататък „Организатор”.

1.2. Играта се провежда съгласно описаните по-долу Правила, наречени още „Официални правила”.

 

 II. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. Играта „Сега е момента!” се организира и провежда на територията на Република България.

 

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕВ ИГРАТА

3.1. Играта е отворена за участие на всички пълнолетни физически лица. Непълнолетни лица (лица на възраст между 14 и 18 г.) могат да участват със съгласието на техните родители или попечители. Необходимо е участниците да са живеещи на територията на Република България и да са извършили присъединяване към Програмата за лоялни клиенти на Магазини за обувки PUNTO, в срок не по-късно от 31.07.2019.

 

IV. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

4.1. Играта стартира в 00.00 ч. на 27.06.2019 г. и продължава до 23.59 ч. на 31.07.2019г. 

 

V. НАГРАДИ

5.1 Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са (брой/вид награди):

  • 1 бр./ 5-дневна екскурзия за двама до Гърция
  • 5 бр./ Сандали Birkenstock по избор, от наличните в магазините на Организатора
  • 10 бр./ Сандали Havaianas по избор, от наличните в магазините на Организатора

5.2. Всеки участник може да спечели само една награда.

5.3. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.

 

VI. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА И СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Желаещите да участват в Играта трябва да се присъединят към Програмата за лоялни клиенти на Магазини за обувки PUNTO не по късно от 31.07.2019 г.

6.2. За целта те следва да свалят и да се регистрират в безплатното приложение “UDS” и да активират специален код за покана, получен от Магазините за обувки PUNTO, или от друг вече активен участник в Програмата за лоялни клиенти на Магазини за обувки PUNTO. Подробности могат да бъдат получени на място в магазините.

6.3.За участието в играта не се изисква покупка.

6.4 Всеки вече регистриран член на Програмата за лоялни клиенти на Магазини за обувки PUNTO, автоматично участва при тегленето на наградите в Играта.

6.5. Печелившите в Играта ще бъдат изтеглени измежду всички участници в срок от 5 работни дни след приключване на Играта. За всеки вид награда ще бъдат изтеглени и по двама резервни печеливши, в случай, че основните печеливши се откажат или не потърсят наградата си в срока, посочен в т. 6.7.

За тегленето на наградите ще бъде съставен протокол, в който ще бъдат посочени имената на изтеглените печеливши участници за всяка една от наградите, имената на резервните печеливши за всяка една от наградите.

6.6. Печелившите в Играта ще бъдат обявени на FB/интернет страницата на магазини за обувки Punto на адрес: www.punto.bg, както и ще бъдат уведомени чрез персонално съобщение в приложението „UDS“, в срок до 7 работни дни от приключване на Играта.

6.7. Печелившите следва в срок до 14 дни след обявяването да потвърдят самоличността си, както и желанието си за начина, по който искат да получат своите награди. Родител или попечител на Участник може да получи наградата след предоставяне на документ за самоличност и акт за раждане на Участника.

6.8. Наградите могат да бъдат получени само на територията на България, по един от двата възможни начина:

  • в избран от печелившия участник магазин на PUNTO, или
  • изпратени по куриер (ЕКОНТ), с обратна разписка, по предварително уточнен от печелившия адрес.

6.9. При непотвърдена/непотърсена в срока по т. 6.7. награда, Печелившият губи правото си да я получи. В този случай Организаторът се обръща към резервен печеливш от изтеглените съгласно т. 6.5.

6.10. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

 

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

7.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.

 

VIII. СПОРОВЕ

8.1. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата на компетентните органи.

 

IX. ПУБЛИЧНОСТ

9.1. С участието в тази Игра участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена, както и допълнително предоставени от тях други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в рекламни аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да влязат с тях в контакт по време и във връзка с Играта.

 

X. СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ

10.1 Участвайки в тази Игра, участниците приемат да спазват настоящите Официални Правила.

 

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

11.1. Организаторът спазва всички приложими, съглaсно Българското законодателство, норми за защита на личните данни.

11.2. Всеки участник има право да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Организатора на имейл адрес info@punto.bg.

11.3. Участниците имат и следните права:

- право да изискат от Организатора корекция, заличаване или блокиране на личните им данни, както и да изискват от Организатора да уведоми третите лица, на които са разкрили личните им данни, за всяко такова коригиране, заличаване или блокиране на личните им данни, освен ако това е невъзможно или изисква прекомерни усилия;

- право да бъдат уведомени преди личните им данни да бъдат разкрити за първи път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, както и да им бъде предоставена възможност да възразят срещу такова разкриване или използване;

- право по всяко време да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг.

11.4. Организаторът може да обработва личните данни на Участниците и за целите на изпълнение на законовите му задължения, както и за целите на защита на законните му права и интереси или тези на свързани с него лица или на други Участници.

11.5. Организаторът се задължава да обработва личните данни, предоставени от Участниците в Играта, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и единствено с цел и по повод провеждане на Играта.

 

XII. ОТГОВОРНОСТ 

12.1. Организаторът не носи отговорност за евентуално причинени на Участниците в Играта вреди във връзка с участието им в Играта, освен ако тези вреди са причинени от Организатора умишлено или при проявена груба небрежност.

12.2. Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от Организатора причини, включително, но не само, настъпила повреда на наградата.

12.3. Организаторът не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след раздаване на наградите.

12.4. Организаторът не носи отговорност за последиците от предоставянето на неверни данни за участие в Играта или за получаването или използването на наградата.

 

 

XIII.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. Официалните правила се публикуват на www.punto.bg  и ще бъдат достъпни за целия период на Играта.  

13.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила при спазване на приложимото право, след предварителното уведомяване на Участниците по законоустановения ред. Промените влизат в сила след публикуването им на www.punto.bg.

13.3. В случаите неуредени в настоящите Официални правила се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.